Výsledky hlasovania

Harmonogram

Predkladanie projektov

Projektek beadása

1.6.2021-31.7.2021

Posudzovanie projektov

Projektértékelés

1.8.2021-15.9.2021

SMS hlasovanie

SMS szavazás

11.10.2021-24.10.2021

Zverejnenie výsledkov

Eredmények közzététele

1.11.2021

Realizácia projektov

A projektek megvalósítása

1.1.2022-15.12.2022

Participatívny rozpočet/ Részvételi költségvetés

Biologická externá učebňa na dvore ZŠ Mateja Bela <br> Szabadtéri biológia tanterem a Bél Mátyás Alapiskola udvarán

project_image
803 hlasov

Exteriérová učebňa <br> Kültéri tanterem a Corvin Mátyás Alapiskolában

project_image
712 hlasov

Náučná záhrada pre deti na dvore MŠ Mliečno <br> Magaságyások építése a tejfalusi óvoda udvarán

project_image
379 hlasov

Ochrana 30-ročných topoľov <br> A 30 éves nyárfák megmentése

project_image
304 hlasov

Obnova detského ihriska pri MŠ Poľovnícka <br> A Vadász utcai óvoda játszóterének felújítása

project_image
292 hlasov

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Platan <br> A lakótelepek zöldebbé tétele

project_image
287 hlasov

Knižné búdky <br> Könyv kuckó

project_image
269 hlasov

Zavedenie elektriny kaplnka sv. Margity v Šámote <br> A villanyáram bevezetése a sámoti Szt. Margit templomba

project_image
235 hlasov

Stojan na bicykle pri tenisových kurtov <br> Bicikliállvány a teniszpályák mellett

project_image
176 hlasov

Záhradka, kotrá učí detí <br> A kert, amely tanítja a gyerekeket

project_image
162 hlasov

Park okolo májového stromu v Mliečne <br> Parkosítaná a májusfa környékét a Csemadok

project_image
162 hlasov

Vyvýšený záhon pre MŠ na ul. Školská <br> Magaságyás az Iskola utcai ovi udvarára

project_image
152 hlasov

Revitalizácia zelene – Jasná ulica <br> A Fényes utca revitalizációja

project_image
136 hlasov

Revitalizácia detského ihriska v mestskej časti Šámot <br> A sámoti játszótér felújítása

project_image
134 hlasov

Obnova náhrobných kameňov židovského cintorína <br> A tejfalusi zsidó temető sírköveinek felújítása

project_image
119 hlasov

Zhotovenie nového zvona <br> Új harang öntése

project_image
108 hlasov

Ako si navrhnúť a vysadiť zeleň pri bytovkách, v predzáhradke, na balkón či terasu <br> Növények ültetése a tömbházak közelében, az erkélyen és a teraszon

project_image
81 hlasov

Somorjai séták <br> Prechádzky mestom Šamorín

project_image
78 hlasov